دستور NOMUTT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور NOMUTT (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه نمایش پیام را متوقف می کند (متغیر) هنگامی که به طور عادی سرکوب نمی شود.

نوع: کوتاه
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

نمایش همه پیام های خط فرمان و بازخورد حالت عادی است ، اما نمایش پیام می تواند در حین اسکریپت ها ، روال AutoLISP و غیره سرکوب شود.

0

رفتارهای متداول پوسته پوستی را از سر می گیرد

1

جهش را به طور نامحدود سرکوب می کند