لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور NAVVCUBESIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور NAVVCUBESIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه ابزار ViewCube را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 4

0

کم اهمیت

1

معمولی

2

بزرگ

3

ریز

4

خودکار؛ اندازه ابزار ViewCube بر اساس اندازه نمای فعال ، ضریب بزرگنمایی طرح فعال یا پنجره ترسیم به بالا یا پایین می رسد.