دستور NAVVCUBEORIENT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور NAVVCUBEORIENT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا ابزار ViewCube UCS یا WCS فعلی را منعکس می کند یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

ViewCube جهت گشودن WCS طراحی شده است

1

ViewCube جهت گشودن UCS فعلی است