دستور NAVVCUBELOCATION (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور NAVVCUBELOCATION (متغیر سیستم) در اتوکد

گوشه ای را در نمای مشاهده ای که ابزار ViewCube نمایش داده می شود ، مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

سمت راست بالا

1

بالا سمت چپ

2

پایین سمت چپ

3

پایین سمت راست