دستور NAVVCUBEDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور NAVVCUBEDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه نمایش ابزار ViewCube را به سبک بصری و نمای فعلی کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 3

0

ViewCube در سبک های بصری 2D و 3D نمایش داده نمی شود

1

ViewCube در سبک های بصری سه بعدی نمایش داده می شود ، اما در سبک های بصری 2 بعدی نیست

2

ViewCube در سبک های بصری 2 بعدی نمایش داده می شود اما در سبک های بصری سه بعدی نیست

3

ViewCube در دو سبک بصری 2D و 3D نمایش داده می شود