دستور NAVSWHEELSIZEBIG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور NAVSWHEELSIZEBIG (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه SteeringWheels بزرگ را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

کم اهمیت

1

معمولی

2

بزرگ