دستور NAVSWHEELOPACITYBIG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور NAVSWHEELOPACITYBIG (متغیر سیستم) در اتوکد

کدورت از SteeringWheels بزرگ را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 50

مقادیر معتبر از 25 تا 90 درصد است. با تنظیم 90 ، چرخ های بزرگ تقریباً کاملاً مبهم در برابر پنجره رسم ظاهر می شوند و نمای اشیاء زیر چرخ را مبهم می کنند. با تنظیم کمتر از 90 ، به نظر می رسد چرخ های بزرگ درون پنجره رسم محو می شوند ، که باعث می شود اشیاء زیر چرخ کمتر مبهم به نظر برسند.