دستور NAVSWHEELMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور NAVSWHEELMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

حالت فعلی SteeringWheel را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

0

چرخ اولیه نمایش شی

   پیدا کردن

1

چرخ ساختمان اصلی تور

   پیدا کردن

2

چرخ ناوبری کامل

   پیدا کردن

3

چرخ 2D ناوبری

   پیدا کردن

4

چرخ دید کوتاه شی

   پیدا کردن

5

چرخ مینی تور ساختمان

   پیدا کردن

6

چرخ کامل ناوبری کامل

   پیدا کردن