دستور NAVBARDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور NAVBARDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش نوار پیمایش را در همه قسمتهای منظره کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

نوار پیمایش نمایش داده نمی شود

1

نوار پیمایش نمایش داده می شود