دستور MTEXTTOOLBAR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MTEXTTOOLBAR (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه نمایش نوار ابزار Text Formting را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 2

0

نوار ابزار Text Formting هرگز نمایش داده نمی شود.

1

نوار ابزار Formatting با انتخاب یک شیء MTEXT نمایش داده می شود.

2

وقتی نوار روشن است نوار ابزار Text Formting نمایش نمی یابد.