دستور MTEXTFIXED (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MTEXTFIXED (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه نمایشگر و جهت گیری متن چند خطی را در یک ویرایشگر متن مشخص تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

اگر MTEXTED روی “داخلی” تنظیم شود ، متن چند خطی در ویرایشگر متن درجا نمایش داده می شود ، و تنظیم MTEXTFIXED نتایج زیر را دارد:

0 یا 1

ویرایشگر متن In-Place و متن درون آن را در اندازه ، موقعیت و چرخش شی متن متن در نقاشی نشان می دهد.

2

ویرایشگر متن In-Place و متن درون آن را در اندازه ، موقعیت و چرخش شی متن متن در نقاشی نشان می دهد.

متنی که در غیر این صورت خواندن آن دشوار خواهد بود (اگر بسیار کوچک ، بسیار بزرگ باشد یا چرخانده شود) در اندازه خوانایی نمایش داده می شود و به صورت افقی جهت گیری می شود تا بتوانید به راحتی آن را بخوانید و ویرایش کنید.