دستور MTEXTED (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MTEXTED (متغیر سیستم) در اتوکد

برنامه را برای ویرایش اشیاء متن چند سطحی تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: “درونی؛ داخلی”

می توانید ویرایشگر متن متفاوتی را برای دستور MTEXT تعیین کنید. اگر MTEXTED را روی داخلی یا null (.) تنظیم کنید ، ویرایشگر متن در مکان نمایش داده می شود. اگر MTEXTED را روی “OldEditor” تنظیم کنید ، ویرایشگر متن چند خطه نمایش داده می شود. اگر یک مسیر و نام فایل اجرایی را برای ویرایشگر متن یا پردازنده کلمه دیگر مشخص کنید ، در عوض آن مسیر و نام پرونده نمایش داده می شود.

ویرایشگران متن به غیر از داخلی کدهای قالب بندی را در متن پاراگراف نشان می دهند.