دستور MTEXTCOLUMN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MTEXTCOLUMN (متغیر سیستم) در اتوکد

تنظیم ستون پیش فرض برای یک شیء mtext را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 2

0

بدون ستون

1

ستون های دینامیکی با ارتفاع خودکار.
2 ستون پویا با ارتفاع دستی.