دستور MTEXTAUTOSTACK (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MTEXTAUTOSTACK (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل عملکرد خودکار برای فرمان MTEXT را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0 (یا خاموش)

اتوکاست غیرفعال است

1 (یا روشن)

اتوکاست فعال است

بطور خودکار نویسه های عددی وارد شده قبل و بعد از شخصیت قیراط ، بریده بریده یا پوند را ذخیره می کند. به عنوان مثال ، اگر 1/3 را تایپ کنید و به دنبال آن یک شخصیت یا فضای غیر عادی داشته باشید ، متن به صورت خودکار به صورت کسری مورب در آن قرار می گیرد.