دستور MSOLESCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MSOLESCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه یک شی OLE را با متن کنترل شده در فضای مدل کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1.0000

MSOLESCALE فقط اندازه اولیه را کنترل می کند. اگر مقدار ضریب مقیاس تغییر یابد ، اشیاء OLE موجود در نقشه تحت تأثیر قرار نمی گیرند.

مقیاس عدد مثبت براساس ارزش. مقیاس صفر (0) با مقدار DIMSCALE.