دستور MSMSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MSMSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد مدیر تنظیم Markup باز است یا بسته است.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: متفاوت است

0

بسته شد

1

باز کن