لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MSLTSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MSLTSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

مقیاس های خط مقیاس توسط مقیاس حاشیه نویسی روی برگه مدل نمایش داده می شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

0

Linetypes نمایش داده شده در برگه Model با مقیاس حاشیه نویسی مقیاس بندی نمی شود

1

Linetypes نمایش داده شده در برگه Model توسط مقیاس حاشیه نویسی مقیاس بندی می شود
توجه: هنگام باز کردن نقشه های ایجاد شده در نسخه 2007 و قبل از آن ، MSLTSCALE روی 0 تنظیم می شود.