دستور MSLTSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MSLTSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

مقیاس های خط مقیاس توسط مقیاس حاشیه نویسی روی برگه مدل نمایش داده می شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

0

Linetypes نمایش داده شده در برگه Model با مقیاس حاشیه نویسی مقیاس بندی نمی شود

1

Linetypes نمایش داده شده در برگه Model توسط مقیاس حاشیه نویسی مقیاس بندی می شود
توجه: هنگام باز کردن نقشه های ایجاد شده در نسخه 2007 و قبل از آن ، MSLTSCALE روی 0 تنظیم می شود.