دستور MODEMACRO (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MODEMACRO (متغیر سیستم) در اتوکد

رشته متنی را در خط وضعیت مانند نام نقشه فعلی ، تمبر زمان / تاریخ یا حالت های ویژه نمایش می دهد.

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: “”

از MODEMACRO برای نمایش رشته متن استفاده کنید ، یا از رشته های متن ویژه نوشته شده به زبان کلان DIESEL استفاده کنید تا ماکرو از هر زمان دیگر ارزیابی شود و خط وضعیت را بر اساس شرایط انتخاب شده کاربر قرار دهد.