دستور MIRRTEXT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MIRRTEXT (متغیر سیستم) در اتوکد

نحوه بازتاب متن MIRROR را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

جهت متن را حفظ می کند

1

متن را آینه می کند