دستور MIRRHATCH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MIRRHATCH (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که چگونه MIRROR الگوهای دریچه ای را منعکس می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

جهت الگوی دریچه را حفظ می کند

1

جهت الگوی دریچه را آینه می کند