دستور MESHTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MESHTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

نوع مش ایجاد شده توسط REVSURF ، TABSURF ، RULESURF و EDGESURF را کنترل می کند.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1
0 هنگامی که از REVSURF ، TABSURF ، RULESURF یا EDGESURF استفاده می کنید ، چند ضلعی یا مش چند لایه میراث ایجاد می کنید
1 هنگامی که از REVSURF ، TABSURF ، RULESURF یا EDGESURF استفاده می کنید ، اشیاء مشبک کاملاً برجسته ایجاد می کند (توصیه می شود)

این گزینه روی مش ایجاد شده با استفاده از دستورات 3DMESH و PFACE تأثیر نمی گذارد.