دستور MENUNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MENUNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

نام پرونده شخصی سازی ، از جمله مسیر نام پرونده را ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: customization_file_name