دستور MENUECHO (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MENUECHO (متغیر سیستم) در اتوکد

منوی اکو و بیت های کنترل سریع را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

مقدار مجموع موارد زیر است:

1

سرکوب اکو از موارد منو (^ P در مورد مورد منع می کند تکرار می شود)

2

نمایش دستورات سیستم در هنگام منو را سرکوب می کند

4

غیرفعال کردن ^ تغییر ضربات منو را غیرفعال می کند

8

رشته های ورودی / خروجی را نمایش می دهد. کمک به اشکال زدایی برای ماکروهای DIESEL