دستور MENUBAR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MENUBAR (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش نوار منو را کنترل می کند.

0

نوار منو را پنهان می کند

1

نوار فهرست را نشان می دهد