لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MEASUREMENT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MEASUREMENT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا نقشه فعلی از الگوی دریچه امپریالیستی یا متریک و پرونده های linetype استفاده می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0 (امپریالیستی) یا 1 (متریک)

0

امپراتوری؛ از پرونده الگوی دریچه ای و پرونده linetype تعیین شده توسط تنظیمات ثبت نام ANSIHatch و ANSILinetype استفاده می کند

1

متریک؛ از پرونده الگوی دریچه ای و پرونده linetype تعیین شده توسط تنظیمات ثبت نام ISOHatch و ISOLinetype استفاده می کند