لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MEASUREINIT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MEASUREINIT (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که یک نقاشی که از ابتدا شروع می کنید از تنظیمات پیش فرض امپریال یا متریک استفاده می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: با توجه به کشور / منطقه متفاوت است

به طور خاص ، کنترل های اندازه گیری که از الگوی دریچه ای و پرونده های linetype استفاده می شوند. Drawing1.dwg که باز می شود زمانی که شما شروع برنامه یک نقاشی است که از ابتدا آغاز شده است.

0

امپراتوری؛ از پرونده الگوی دریچه ای و پرونده linetype تعیین شده توسط تنظیمات ثبت نام ANSIHatch و ANSILinetype استفاده می کند

1

متریک؛ از پرونده الگوی دریچه ای و پرونده linetype تعیین شده توسط تنظیمات ثبت نام ISOHatch و ISOLinetype استفاده می کند