لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MBUTTONPAN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MBUTTONPAN (متغیر سیستم) در اتوکد

رفتار دکمه سوم یا چرخ را در دستگاه اشاره گر کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

عملکرد تعریف شده در پرونده شخصی سازی را پشتیبانی می کند

1

هنگام نگه داشتن و کشیدن دکمه یا چرخ ، از حالت کاشت پشتیبانی می کند