لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MAXTOUCHES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MAXTOUCHES (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد نقاط لمسی پشتیبانی شده توسط دیجیتال ساز متصل را مشخص می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0