دستور MAXTOUCHES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MAXTOUCHES (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد نقاط لمسی پشتیبانی شده توسط دیجیتال ساز متصل را مشخص می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0