لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MAXSORT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MAXSORT (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر تعداد موارد مانند نام پرونده ها ، نام های لایه ها و نام های بلوکی را که به ترتیب حروف الفبا در جعبه های گفتگو ، لیست های کشویی و پالت ها مرتب شده اند ، تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1000

اگر تعداد کل موارد ، که به آن اشیاء نامگذاری شده نیز گفته می شود ، از این مقدار فراتر رود ، هیچ موردی مرتب نمی شوند.

مقدار MAXSORT عدد صحیحی بین 0 و 32767 است.