لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MAXACTVP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MAXACTVP (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر تعداد بازدیدهایی که می توانند در یک زمان در یک طرح فعال باشند را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 64

MAXACTVP هیچ تاثیری در تعداد منظره های نقشه برداری ندارد.