لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MATCHCELL در اتوکد

ماتچل (فرمان)

خصوصیات یک سلول جدول انتخابی را برای سلولهای دیگر جدول اعمال می کند. تمام خصوصیات سلول مبدأ به جز نوع سلول: متن یا بلوک در سلول های مقصد کپی می شوند .

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

سلول منبع را انتخاب کنید: درون یک سلول در یک جدول که خصوصیات موردنظر شما برای کپی کردن است ، کلیک کنید

سلول مقصد را انتخاب کنید: در داخل سلولهای جدول کلیک کنید تا خصوصیات سلول مبدأ را کپی کنید ، و کلیک راست کنید یا Enter یا Esc را فشار دهید تا خارج شوید

MATCHCELL (Command)

Applies the properties of a selected table cell to other table cells.

All the properties of the source cell are copied to the destination cells except
for the cell type: text or block.

The following prompts are displayed.

Select source cell: Click inside a cell in a table whose properties you want to copy

Select destination cell: Click inside table cells to copy properties from the source cell, and right-click
or press
Enter or Esc to exit

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.