لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MATBROWSERSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MATBROWSERSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد مرورگر مواد باز یا بسته است.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 0

0

مرورگر مواد بسته است.

1

مرورگر مواد باز است.