لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MARKUP در اتوکد

MARKUP (فرمان)

مدیر تنظیم Markup را باز می کند.

علامت

هنگام ارسال طرح برای بررسی ، می توانید یک نقشه را به عنوان پرونده DWF یا DWFx منتشر کنید. داور می تواند پرونده را در Autodesk Design Review باز کند ، آن را علامت گذاری کند و سپس پرونده را برای شما ارسال کند. مدیر تنظیم Markup را باز می کند.

MARKUP (Command)

Opens the Markup Set Manager.

Find

When submitting designs for review, you can publish a drawing as a DWF or DWFx file.
The reviewer can open the file in Autodesk Design Review, mark it up, and then send
the file back to you.

Opens the Markup Set Manager.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.