لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LWDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LWDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا خطوط بینایی اشیاء نمایش داده می شود یا خیر.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

خاموش

خطوط خط نمایش داده نمی شوند

بر

خطوط خط نمایش داده می شوند

توجه: برای تغییر تنظیمات می توانید به جای روشن و خاموش از 1 و 0 استفاده کنید.