دستور LWDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LWDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا خطوط بینایی اشیاء نمایش داده می شود یا خیر.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

خاموش

خطوط خط نمایش داده نمی شوند

بر

خطوط خط نمایش داده می شوند

توجه: برای تغییر تنظیمات می توانید به جای روشن و خاموش از 1 و 0 استفاده کنید.