لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LWDEFAULT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LWDEFAULT (متغیر سیستم) در اتوکد

مقدار وزن پیش فرض خط را تنظیم می کند.

نوع: آنوم
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 25

وزن پیش فرض خط می تواند در هر مقدار وزن خط معتبر در صدها میلیمتر تنظیم شود ، از جمله: 0 ، 5 ، 9 ، 13 ، 15 ، 18 ، 20 ، 25 ، 30 ، 35 ، 40 ، 50 ، 53 ، 60 ، 70 ، 80 ، 90 ، 100 ، 106 ، 120 ، 140 ، 158 ، 200 و 211.

همه مقادیر باید در صدها میلیمتر وارد شوند. (برای تبدیل مقادیر از اینچ به صدم میلیمتر مقدار 2540 را ضرب کنید.)