لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LUPREC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LUPREC (متغیر سیستم) در اتوکد

دقت نمایشگر برای واحدهای خطی و مختصات را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 4

با این حال ، دقت داخلی مقادیر فاصله ، مساحت و حجم و مختصات خطی همیشه بدون در نظر گرفتن دقت صفحه نمایش حفظ می شود. LUPREC بر دقت صفحه نمایش متن ابعاد تأثیر نمی گذارد ، که توسط متغیر سیستم DIMDEC کنترل می شود و معمولاً با یک سبک بعد ذخیره می شود.

مقادیر معتبر صحیح از 0 تا 8 هستند.