لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LUNITS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LUNITS (متغیر سیستم) در اتوکد

قالب واحدهای خطی را برای ایجاد اشیاء تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 2

1

علمی

2

اعشار

3

مهندسی

4

معماری

5

کسری

LUNITS بر فرمت واحدهای متن بعد تأثیر نمی گذارد ، که توسط متغیر سیستم DIMLUNIT کنترل می شود و معمولاً با یک سبک بعد ذخیره می شود.