لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LTSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LTSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

ضریب جهانی مقیاس linetype را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1.0000

ضریب مقیاس linetype نمی تواند برابر صفر باشد. این متغیر سیستم دارای همان نام به عنوان دستور است. برای دستیابی به این متغیر سیستم از دستور SETVAR استفاده کنید.