لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LTSCALE در اتوکد

LTSCALE (فرمان)

ضریب جهانی مقیاس linetype را تنظیم می کند. از LTSCALE برای تغییر ضریب مقیاس linetypes برای همه اشیاء در یک نقشه استفاده کنید. تغییر فاکتور مقیاس linetype باعث می شود نقاشی دوباره تولید شود.

با اجرای دستور اعلان زیر نمایش داده می شود.

فاکتور مقیاس جدید لاینتیپ
ضریب مقیاس مورد استفاده برای کلیه linetypes ها را مشخص می کند. توسط مقیاس linetype روی 1.00 تنظیم شده است. هرچه ضریب مقیاس کوچکتر باشد ، تکرارهای بیشتری از الگوی در هر واحد ترسیم تولید می شود.

LTSCALE (Command)

Sets the global linetype scale factor.

Use LTSCALE to change the scale factor of linetypes for all objects in a drawing.
Changing the linetype scale factor causes the drawing to be regenerated.

The following prompt is displayed.

New linetype scale factor
Specifies the scale factor to be used for all linetypes. By the linetype scale is
set to 1.00. The smaller the scale factor, the more repetitions of the pattern are
generated per drawing unit.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.