لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LONGITUDE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LONGITUDE (متغیر سیستم) در اتوکد

طول جغرافیایی نشانگر جغرافیایی را مشخص می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: -122.3940

هنگامی که فایل نقاشی شامل اطلاعات موقعیت جغرافیایی نیست ، پیش فرض طول جغرافیایی سان فرانسیسکو ، کالیفرنیا است. دامنه معتبر -180 تا +180 است. مقادیر مثبت ، طول های شرقی را نشان می دهد.

این مقدار تحت تأثیر تنظیمات متغیر سیستم LUPREC است.

این مقدار تحت تأثیر تنظیمات متغیر سیستم GEOLATLONGFORMAT قرار نمی گیرد. همیشه در قالب درجه اعشاری است.