لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOGINNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOGINNAME (متغیر سیستم) در اتوکد

نام ورود کاربر فعلی را نشان می دهد و با آمار ویژگی های فایل DWG و پرونده های مرتبط ذخیره می شود.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: متفاوت است