دستور LOGFILEPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOGFILEPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

مسیر پرونده های ثبت تاریخ فرمان را برای کلیه نقشه ها در یک جلسه مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: متفاوت است

همچنین می توانید با استفاده از دستور OPTIONS مسیر را مشخص کنید. مقدار اولیه بر اساس پوشه نصب است.