لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOGFILENAME (متغیر سیستم) در اتوکد

LOGFILENAME (متغیر سیستم)

مسیر و نام پرونده ثبت تاریخچه دستور را برای ترسیم فعلی مشخص می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: متفاوت است

مقدار اولیه بسته به نام نقشه فعلی و پوشه نصب متفاوت است.