دستور LOGFILEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOGFILEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا محتوای تاریخچه دستور به پرونده ثبت شده است یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

پرونده ورود به سیستم حفظ نمی شود

1

یک پرونده log نگهداری می شود