لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOGFILEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOGFILEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا محتوای تاریخچه دستور به پرونده ثبت شده است یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

پرونده ورود به سیستم حفظ نمی شود

1

یک پرونده log نگهداری می شود