دستور LOGEXPPHYSICALSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOGEXPPHYSICALSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

منسوخ میزان روشنایی نسبی مواد رندر شده را در یک محیط فوتومتریک کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 15000000

این عامل در مقیاس جهانی برای تنظیم روشنایی نسبی استفاده می شود. مقادیر معتبر از 0.001 تا 200000 متغیر است.

توجه: این متغیر سیستم برای اسکریپت نویسی و سازگاری به عقب حفظ می شود.