لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOGEXPPHYSICALSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOGEXPPHYSICALSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

منسوخ میزان روشنایی نسبی مواد رندر شده را در یک محیط فوتومتریک کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 15000000

این عامل در مقیاس جهانی برای تنظیم روشنایی نسبی استفاده می شود. مقادیر معتبر از 0.001 تا 200000 متغیر است.

توجه: این متغیر سیستم برای اسکریپت نویسی و سازگاری به عقب حفظ می شود.