لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOGEXPMIDTONES (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOGEXPMIDTONES (متغیر سیستم) در اتوکد

منسوخ هنگام استفاده از روشنایی فتومتریک ، سطح میانی منظره را کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1.0

هنگامی که نورپردازی فتومتریک فعال است ، سطح میانی منظره را کنترل می کند (متغیر سیستم LIGHTINGUNITS روی 1 یا 2 تنظیم شده است). مقادیر معتبر از 0.01 تا 20.0 است.

توجه: این متغیر سیستم برای اسکریپت نویسی و سازگاری به عقب حفظ می شود.