لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOGEXPCONTRAST (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOGEXPCONTRAST (متغیر سیستم) در اتوکد

منسوخ هنگام استفاده از روشنایی فتومتریک ، میزان کنتراست منظره را کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 50.0

هنگام فعال کردن روشنایی فتومتریک ، سطح کنتراست منظره را کنترل می کند (متغیر سیستم LIGHTINGUNITS روی 1 یا 2 تنظیم شده است). مقادیر معتبر از 0.0 تا 100.0 است. میزان کنتراست در روشنایی استاندارد توسط متغیر سیستم های LINEARCONTRAST قابل کنترل است.

توجه: این متغیر سیستم برای اسکریپت نویسی و سازگاری به عقب حفظ می شود.