لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOGEXPBRIGHTNESS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOGEXPBRIGHTNESS (متغیر سیستم) در اتوکد

منسوخ میزان روشنایی منظره را هنگام استفاده از روشنایی فتومتریک کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 65.0

وقتی روشنایی فتومتریک فعال است ، میزان روشنایی منظره را کنترل می کند (متغیر سیستم LIGHTINGUNITS روی 1 یا 2 تنظیم شده است). مقادیر معتبر از 0.0 تا 200.0 متغیر است. میزان روشنایی در روشنایی استاندارد توسط متغیر سیستم های LINEARBRIGHTNESS قابل کنترل است.

توجه: این متغیر سیستم برای اسکریپت نویسی و سازگاری به عقب حفظ می شود.