لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOFTPARAM (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOFTPARAM (متغیر سیستم) در اتوکد

شکل جامدات و سطوح شیرین را کنترل می کند.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 7

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

1

بدون پیچ و تاب (پیچ و تاب بین مقطع را به حداقل می رساند)

2

جهت را تراز کنید (جهت شروع و انتهای هر منحنی سطح مقطع را تراز می کند)

4

ساده سازی (تولید مواد جامد و سطوح ساده ، مانند استوانه یا هواپیما ، به جای مواد جامد و سطحی اسپلین)

8

بستن (بستن سطح یا جامد بین بخش اول و آخر)