دستور LOFTNORMALS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOFTNORMALS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل عادی یک جسم lofted که در آن از طریق مقاطع عبور می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

این تنظیمات هنگام مشخص کردن مسیر یا منحنی های VCade نادیده گرفته می شود.

0

تصمیم گرفت

1

متناسب صاف

2

شروع مقطع

3

پایان بخش

4

مقاطع شروع و پایان

5

تمام مقطع

6

از زاویه و بزرگی پیش نویس استفاده کنید