لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOFTNORMALS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOFTNORMALS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل عادی یک جسم lofted که در آن از طریق مقاطع عبور می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

این تنظیمات هنگام مشخص کردن مسیر یا منحنی های VCade نادیده گرفته می شود.

0

تصمیم گرفت

1

متناسب صاف

2

شروع مقطع

3

پایان بخش

4

مقاطع شروع و پایان

5

تمام مقطع

6

از زاویه و بزرگی پیش نویس استفاده کنید